E-mail: tamhil4@hotmail.com TEL: 052-2896742 :לט

עצבמבש םירצומה דחא תא ןמזה
עובשב םוי לכב 21:00 - 24:00 תועשה ןיב
(הנקתה ללוכ אלו מ"עמ ללוכ ח"שב ריחמה ) דחוימ ריחמב הכזתוךתנמזה רבעהו רצומ רחב
(הדובע ימי 10 דע ףקותב םיריחמ)** 4,666 -ב לבקת 5,490 - ב םוקמב- 1 " "רדנמלס " **
(תוריד 6 דע ןיינבל ץלמומ)


** 543 -ב לבקת 639 - ב םוקמב- 1 " "קורי " ןנסמ**
.תודיחי 2 - תוריד 10 דע ןיינבל ץלמומ

** 5,946 -ב לבקת 6,946 - ב םוקמב- 1 1/4 " " רדנמלס " תכרעמ**
.תוריד 10 דע ןיינבל ץלמומ