bgcolor="#EEDED0"
kibernetiks.com for You סופר פתרונות שלך kibernetiks.com
Cybernetiks
&
modernes technology systems


Tel: 052-2896742

tamhil4@hotmail.com


P.BOX 153

NETANYA 42101

!!! לועד בית

מונע נזקי אבנית בבית או עסק שלך
tamhil4@hotmail.com
ת.ד. 153

נתניה 42101

צורת אבנית אחרי הסלמנדר

מבנה של סלמנדר - מונע נזקי אבניתסלמנדר "-פתרון אלקטרוליטי המתקדם בעולם "
צורת אבנית לפני הסלמנדר

יחידת ה-"סלמנדר" היא מתקן למניעת נזקי אבנית, שבה המים עוברים בין קתודת נחושת לאנודת אבץ
.( ומתקיים תהליך סימולטני, שבו משתנה מבנה הגבישים ממבנה קובייתי (קלציט) למבנה מחטי (ארגוניט

: עקרונות פעולה

ה"סלמנדר" פועל בתהליך אלקטרוליטי ייחודי, המנצל את הפרש
. הפוטניאלים שבין הקתודה (הגוף-נחושת) לבין האנודה (הליבה - אבץ) שבו

: התהליך כולל שני שלבים עיקריים

א. יצירת שינוי מורפולוגי-מבני של גבישי האבנית מתצורת
קוביות " -לתצורת "מחטים" שינוי מבני זה מפחית באופן "
דרסטי את כושר ההדבקות של האבנית לצנרת, משטחים, גופי
. חימום ואביזרים שונים. רק נוצרת שכבת אבנית דקה ראשונית

ב. קיבוע השינוי שנוצר - ע"י קשר כימי בין האבץ (שמופרש מהאנודה
בתהליך האלקטרוליטי) לבין יוני ההידרקסיד שבמים-ועל ידי כך מתן
. תוקף לתהליך שאיננו מוגבל בזמן או מרחק

ג. התהליך לא דורש ספיקה מינימלית, לאדורש חיבור לחשמל או הארקה
. ואיננו מכניס למים מלחים כלשהם. הסידן והמגנזיום נשארים במים

. ד. לא נדרשות כל פעולות אחזקה למכשיר למשך 10 שנים בספיקה רציפה

:" השפעות חיוביות נוספות של ה"סלמנדר

, נוצרת שכבת ציפוי בעובי פילם של תחמוצת אבץ על הצנרת
. שמהווה שכבת מגן נוספת נגד קורוזיה

במערכות הספקת המים בהן כבר היה שיקוע של אבנית
מתרחשת שחיקה של משקעים שכבר קיימים
כך שזרימת המים ומעבר חום משתפרים

W.R.A.S ה-"סלמנדר" מאושר לשימוש ונבחן על ידי

: ה-"סלמנדר" מאושר לשימוש ונבחן על ידי
. משרד הבריאות הישראלי והגרמניעל בעיית האבנית במערכות המים, אבנית פוגעת בצנרת ובמכשור המחובר אליה כגון ברזים
, דודי מים חמים, קולטי שמש מכונות כביסה, מדיח כלים
, ברזים (בעיקר ברזי המקסר)סאונד, תנורי סטימר, מתזים
.' טפטפות, ברזים חשמליים בגינון וכו
-: בעיות האבנית מתבטאות ב-3 מישורים עיקריםאובדן תפוקות - הצטברות אבנית על גופי החימום השונים
גורמים לעליה ניכרת בחשבונות החשמל -הדבר מתבטא
בבזבוז של מאות ש"ח בשנה לכל דוד כתוצאה מחימום
. אבן במקום חימום מים
. א

, ‎עלות אחזקה - האבנית גורמת לסתימות ולבלאי גבוה בצנרת ובמכשור
.' סתימות מעברים וירידת לחץ מים, שריפת גופי חימום, תקיעת ברזים וכו
. כאשר מתקיים תהליך עיבוי מאסיבי ודרך מי התוספת
. ב

, מחיר חידוש - החלפת, צנרתדודי חימום, גופי חימום, מרצפות וקרמיקה
. (כאשר יש להחליף צנרת)

-: צורת התקנה משולבת - סלמנדר עם מסנן בעל מנגנון שתיפה הפוחה
סלמנדר " - נתונים טכניים בסיסיים "
הערות אורך
ב-ממ
משקל ק"ג ספיקה
מירבית
קוב לשעה
קוטר ' מס' סד
133 0.45 0.33 C1 - 1/2 1
225 0.53 1.50 1/2 2
מפצח אבנית קיימת
קיים גם ב-"2
280 1.50 2.16 3/4 קרקר 3
ל-9 קוב מים קורוזיביים 205 0.61 2.22 3/4 מגן קורוזיה 4
ל-21 קוב מים קורזיביים 484 2.40 3.84 מגן קורוזיה "1 5
1300 סלמנדר
משולב עם סנן טבעות
אין
במלאי
אין
במלאי
2.16 1300 - 3/4 6
פתרון דירתי 260 0.61 2.22 3/4 סלמנדר 7
פתרון לוילה 505 2.40 3.84 1" סלמנדר 8
לבניין\תעשייה 505 2.60 5.76 1 1/4 9
לבניין\תעשייה 612 3.50 8.52 1 1/2 10
לבניין\תעשייה 612 4.50 15.30 2 11
לבניין\תעשייה 600 16.80 25 2 1/5 12
לבניין\תעשייה 600 30.00 31 3 13
לתעשייה\ישוב 600 40.00 66 4 14
לתעשייה\ישוב 650 52.00 105.00 4HF 15
לתעשייה\ישוב 800 191.00 150 6 16
לתעשייה\ישוב 850 279.00 264 8 17
לתעשייה\ישוב 880 335.00 330 10 18
לתעשייה\ישוב 880 400.00 414 12 12
. יעילות עבודה מספיקה "0" ועד ספיקה מירבית-לכל הקטרים
BAR מ- "2 1/2 -10 BAR לחץ עבודה למכשירים עד "2 -20
. מתוכנן ל - 10 שנות עבודה בספיקה רציפה
מסופקים וכלולים ב"מידה" עד "2 (CR) מחברים
אין מגבלות זמן/מרחק
' הפסד עומד מירבי 2.5 מ
וקוטרו מותאם גם לפי דרישה BI-METAL ' מ-"1/2 2 החיבור הוא בעזרת פלנג


Type your commments in here: